Lengkap, Urutan Bacaan Surat Pendek untuk Salat Tarawih

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF - Bacaan surat pendek untuk salat tarawih bisa Anda pilih di bulan Ramadan yang penuh berkah ini.

Dilansir dari Islami.co, lazimnya terdapat 10 surat pendek yang ada pada bagian akhir Al Quran juz 30 yang dibaca jika salat tarawih 20 rakaat.

baca juga: Ini 8 Tragedi yang Pernah Tercatat di Kalibata City

Dimulai dari surat At-Takasur (102) sampai Al-Lahab (111). Adapun sisanya, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dibaca pada saat shalat Witir. Urutannya sebagai berikut: At-Takasur, Al-'Asr, Al-Humazah, Al-Fil, Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kausar, Al-Kafirun, An-Nasr, dan Al-Lahab.

1. Surat At-Takatsur

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Al Haakumut takaatsur(u)
 • Hattaa zurtumul maqaabir(a)
 • Kallaa saufa ta'lamuun(a)
 • Tsumma kallaa saufa ta'lamuun(a)
 • Kallaa lau ta'lamuuna 'ilmal yaqiin(i)
 • Latarawunnal jahiima(a)
 • Tsumma latarawunnahaa 'ainal yaqiin(i)
 • Tsumma latus-alunna yaumaidzin 'anin na'iim(i)

2. Al-Asr

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Wal 'ashr(i)
 • Innal insaana lafii khusr(in)
 • Illal-ladziina aamanuu wa 'amiluush-shalihaati wa tawaashau bilhaqqi wa tawaashaubish-shabr(i)

3. Surat Al-Humazah

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Wailul(n) likulli humazatil(n) lumazat(in)
 • Al-ladzii jama'a maa law(n) wa'addadah(u)
 • Yahsabu anna maa lahuu akhladah(u)
 • Kallaa layunbadzanna fiil huthamat(i)
 • Wamaa adraaka maal huthamat(u)
 • Naarullahil muuqadat(u)
 • Allatii tath-thali'u 'alal af-idat(i)
 • Innahaa 'alaihim mu'shadat(un)
 • Fii 'amadim(n) mumad-dadat(i)

4. Surat Al-Fiil

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi-ashhaabil fiil(i)
 • Alam yaj'al kaidahum fii tadhliil(in)
 • Wa-arsala 'alaihim thairan abaabiil(a)
 • Tarmiihim bihijaaratim(n) min sijjiil(in)
 • Faja'alahum ka'ashfim(n) ma'kuul(i)

5. Surat Al-Quraisy

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Li-iilaafi quraisyin
 • Ilaafihim rihlatasy-syitaa-i wash-shaif(i)
 • Falya'buduu rabba haadzal bait(i)
 • Al ladzii ath'amahum minjuu'in wa aamanahum min khauf(i)

6. Surat Al-Maun

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Ara-aital-ladzii yukadz-dzibu biddiin(i)
 • Fadzaalikal-ladzii yadu'-'ul yatiim(a)
 • Walaa yahudh-dhu 'alaa tha'aamil miskiin(i)
 • Fawailul(n)-lilmushalliin(a)
 • Al ladziina hum 'an shalaatihim saahuun(a)
 • Al ladziina hum yuraa-uun(a)
 • Wayamna'uunal maa'uun(a)

7. Surat Al-Kautsar

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Innaa a'thainaakal kautsar(a)
 • Fashalli lirabbika wanhar
 • Innsyaani-aka huwal abtar(u

8. Surat Al-Kafirun

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Qul yaa ayyuhaal kaafiruun(a)
 • Laa a'budu maa ta'buduun(a)
 • Wa laa antum 'aabiduuna maa a'bud(u)
 • Walaa anaa 'aabidum(n) maa 'abadtum
 • Walaa antum 'aabiduuna maa a'bud(u)
 • Lakum diinukum waliya diin(i)

9. Surat An-Nasr

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Idzaa jaa-a nashrullahi wal fath(u)
 • Wa ra-aitan naasa yadkhuluuna fii diinillahi afwaajaa(n)
 • Fasabbih bihamdi rabbika waastaghfir-hu, innahuu kaana tawwaabaa(n)

10. Surat Al-Lahab

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Tabbat yadaa abii lahabiw watabb(a)
 • Maa aghnaa 'anhumaa luhu wa maa kasab(a)
 • Sayashlaa naaran dzaata lahab(in)
 • waamra-atuhu hammaalatatal hatahab(i)
 • Fii jiidihaa hablun min masad(i)

Sementara untuk bacaan surat salat witir, ada surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas.

baca juga: Sertifikat Halal, Sri Mulyani Minta Jangan Bebani Industri

Al-Ikhlas

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Qul Huwallahu Ahad(un)
 • Allahu sh-shamad(u)
 • Lam yalid walam yuulad
 • Wa lam Yakun Lahu kufuwan ahad(u)

Al-Falaq

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Qul A'uudzu birabbil falaq(i)
 • Min syarri maa khalaq(a)
 • Wa min syarri ghaasiqin idzaa waqab(a)
 • Wa min syarrin naffaatsaati fiil 'uqad(i)
 • Wa min syarri haasidin idzaa hasad(a)

An-nas

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Qul A'uudzu birabbin-naas(i)
 • Malikinnaaas(i)
 • Ilaahin-naas(i)
 • Min syarril waswaasil khannaas(i)
 • Al Ladzii yuwaswisu fii shuduurin-naas(i)
 • Minal jinnati wannaas(i)

Itulah bacaan surat pendek untuk salat tarawih!

Editor: Eko Fajri